می گویند شاگرد که آماده باشد؛استاد از راه میرسد

 



می گویند، #شاگرد كه آماده باشد،
” #استاد” از راه می رسد.
در اين جا لغت ” آماده ” بسيار مهم است
و معانی بسیاری دارد.

آماده يعني شخصي كه حاضر است زندگي اكنونش را بدهد تا زندگی جديدي بدست آورد.
آماده يعنی شخصي كه حاضر است درد حاصل از رشد را متحمل شود.
آماده يعنی شخصي كه از لغات، آخه، ديگر ،ولی و اما نميخواهد استفاده كند.
آماده يعني شخصي كه ديگر توان و تمايل به زندگی به روش اكنونش را ندارد.
آماده يعنی شخصی كه ديگر قصد عقب گرد ندارد.
آماده يعنی شخصي كه از نظر خودش به اندازه كافي تاوان نا آگاهي اش را داده است.
آماده يعنی شخصي كه حاضر است به دل تاريكيها و ناشناخته ها فرو برود.

آماده يعنی شخصي كه ديگر نمي خواهد با روش خود محورانه زندگي كند. بلکه میخواهد خدا محور شود
آماده يعنی شخصی كه قصد گزينشی انجام دادن تعاليم استاد را ندارد.
آماده يعنی كسی كه ميخواهد با خود حقيقی اش روبرو شود.
آماده يعنی كسی كه از سختی راه گله و شكايت ندارد.
آماده يعني كسی كه ميداند راهی غير از عملكرد ندارد.

آماده يعني كسي كه از شلاق تغيير نمی هراسد.
آماده يعني كسی كه نميخواهد از ميان راه برگردد.
آماده يعني كسی كه به فكر كنار نهادن دانش قبلی اش است.
آماده يعني كسی كه سكوت ميكند و عمل ميكند. ?

…و آماده یعنی کسی که حاضر است قربانی شود و قربانی کند??✨

براي چنين شخصی، زمين و زمان و هر آنچه در آن است، استاد مي شوند.??
????????????