متوسطه دوم

رشته انسانی 

(دهم ، یازدهم ‌، دوازدهم)


رشته علوم تجربی

(دهم ، یازدهم ، دوازدهم )


رشته ریاضی فیزیک

(دهم‌، یازدهم ، دوازدهم)


رشته کاردانش

(دهم ، یازدهم ، دوازدهم )


Comments are closed.