سامانه پیامک

 

سامانه پیامک مدرسه به شماره 30008666065349 می باشد .

پیام های سامانه  تحت این شماره به شما ارسال می شود .

نظرات و پیام های خود را با این شماره به سامانه ارسال نمایید .

موبایل های 09011400879( موسس مدرسه )

و   09125582269(مدیر مدرسه )

نیز جهت ارسال پیام در خدمت شما می باشد .

 

Comments are closed.